Etikk i OneCo

 

"Etikk i OneCo" er en del av OneCo konsernets samfunnsansvarpolicy.
OneCo ønsker å drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis, og med overholdelse av alle gjeldende lover og offentlige forskrifter.

OneCos etiske retningslinjer gir ikke en fullstendig oversikt over ansvarlig adferd. Ansvaret for å opptre i samsvar med lov og etikk vil til slutt ligge hos den enkelte medarbeider.

Våre verdier

LANGSIKTIGHET

Vår drivkraft er langsiktig.  Vi tror på verdien av lange relasjoner både i forhold til våre kunder og   leverandører. Våre handlinger og leveranser skal ha troverdighet over lang tid. Vi skal være ønsket igjen som leverandør.

LIDENSKAP

Hos oss er det lov å  være lidenskapelig i forhold til våre leveranser. Vi vil dyrke de gode egenskapene som finnes i lidenskapen for å gi rom for engasjement, skapervilje og utholdenhet.

RAUSHET

Vi vet at mennesker som blir møtt med raushet blir gode lagspillere og strekker seg lengre enn det som kan forventes. Derfor er raushet viktig for oss.

Forretningsprinsipper

LOVER OG FORSKRIFTER
OneCo og dets representanter skal alltid respektere gjeldende lover og forskrifter. Alle ansatte skal også følge selskapets interne retningslinjer. Retningslinjene kan i enkelte tilfeller være strengere enn offentlige lover og forskrifter

INTEGRITET

Alle representanter skal opptre med integritet i sine aktiviteter for OneCo. Integritet betyr å gjøre det rette, selv om ingen ser på. Vi skal alltid være ærlige og pålitelige.

LOJALITET

Alle representanter skal være lojale og arbeide for det beste for øye. Lojalitet betyr å arbeide for OneCo sitt beste, og innenfor rammen av loven og OneCos retningslinjer, samt gi OneCos interesser prioritet fremfor andre interesser.  Vi skal alltid bruke vårt beste skjønn til å øke OneCos verdiskapning, beskytte OneCos interesser og bidra til forbedringer.

Retningslinjer

BESKYTT EIENDOM OG OMDØMME

Alle representanter skal beskytte OneCos eiendom, driftsmidler og omdømme. OneCos omdømme er viktig for vår evne til å lykkes. Representanter skal unngå aktiviteter eller adferd som kan skade OneCos omdømme. Alle representanter skal opptre ansvarlig og med varsomhet for å beskytte bygninger, maskiner, utstyr og andre eiendeler mot misbruk, tyveri, skade eller ødeleggelse. OneCos eiendeler og driftsmidler skal ikke brukes til den ansattes eget formål, uten at det er avtalt med overordnet.< Vi skal være like aktsomme ovenfor våre kunders eiendom og omdømme som for vårt eget.

BIDRA TIL Å NÅ VÅRE MÅL FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Alle representanter skal bidra til å oppnå OneCos mål for helse, miljø og sikkerhet. De skal skal etterleve OneCos HMS-regler og ved å utvise godt skjønn. Representantene skal varsle om uønskede hendelser og rapportere avvik som kan bidra til å bedre arbeidet med Helse, Miljø og Sikkerhet.

DELTA IKKE I KORRUPSJON ELLER MOTTA / GI BESTIKKELSER

Alle representanter skal avstå fra korrupsjon og bestikkelser i enhver form. OneCos representanter skal ikke ta del i noen form for bestikkelse eller korrupsjon. Dette kravet er basert på antikorrupsjonslovgivning som alle OneCos selskaper må rette seg etter. Enkeltpersoner som er innblandet i korrupsjon kan bli utsatt for sivilt erstatningsansvar og straffeansvar. Korrupt virksomhet straffes strengt av domstolene, og enkeltpersoner som finnes skyldig i overtredelse av loven, kan risikere fengselsstraff. Hvis en utfordrende situasjon oppstår som en del av arbeidet for OneCo, bør ansatte umiddelbart søke råd hos sine overordnede om hvordan situasjonen kan håndteres på lovlig måte. Slike diskusjoner er et viktig ledd i selskapets innsats for å forebygge korrupsjon og bestikkelser.
Det kan være tillatt å tilby og motta personlige høflighetsgaver forutsatt at de har en minimal økonomisk verdi, ikke gis ofte, og er klart passende under omstendighetene. Det er ikke tillatt å gi eller motta kontanter eller gaver som blir gitt som en motytelse for en tjeneste. Gaver må ikke gis i en sammenheng, eller på en måte som kan gi grunn til mistanke om at mottakeren vil holde gaven eller fordelen skjult for sin overordnede. Gaver bør for eksempel adresseres til mottakerens offisielle arbeidsadresse.
Arrangementer for kunder skal alltid ha et konkret og relevant forretningsmessig formål, og kan bare godtas dersom de er rimelige og hensiktsmessige når det gjelder både verdi og hyppighet. Deltakelse i slike arrangementer organisert av andre, må følge samme prinsipp, og reise og opphold må betales av OneCo. Representanter som er tilbudt, eller har mottatt gaver eller tjenester, må uten opphold underrette sin nærmeste overordnede, som vil avgjøre om gaven må returneres eller ikke.

UNNGÅ DISKRIMINERING OG TRAKASSERING

Alle representanter skal unngå oppførsel som kan oppfattes som diskriminerende eller trakasserende. I OneCo har vi nulltoleranse for mobbing og trakassering. Diskriminering er all forskjellsbehandling gjort med grunnlag i, kjønn, alder, funksjonshemning, seksuell legning, religion, politisk oppfatning, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller andre lignende forhold som fører svekking av likebehandling. Det kan dog enkelte ganger være lovlig og saklig begrunnet å forskjellsbehandle for å oppnå likeverd og mangfold. Varsling for å melde fra om mobbing og trakassering skjer gjennom nærmeste leder, om det ikke er ønskelig kan henvendelsen skje konfidensielt til etikk@oneco.no. OneCo skal vise respekt for enkeltmennesket og arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø preget av likeverd og mangfold.

UTVIS AKTSOMHET MED INTERN OG TAUSHETSBELAGT INFORMASJON

Alle representanter skal håndtere opplysninger om OneCo med varsomhet, og behandle informasjon som ikke er offentlig, konfidensielt.
Et tillitsforhold til kunder, forretningsforbindelser, kolleger og samfunnet skapes gjennom dialog og ved å dele perspektiver. Samtidig vil kommunikasjon av konfidensielle opplysninger til andre kunne skade OneCos omdømme og drift. Med konfidensielle opplysninger menes opplysninger som ikke er, eller ikke bør bli, kjent for allmennheten. Som eksempler på slike opplysninger kan nevnes forretningsplaner, budsjetter, markedsførings- og salgsplaner, designspesifikasjoner, kundeopplysninger og lignende. Representanter skal aldri gi videre konfidensielle opplysninger til personer utenfor selskapet, med mindre dette er uttrykkelig godkjent av en overordnet med fullmakt til dette, eller lovpålagt.
Informasjon om OneCo som ikke er kjent for offentligheten, skal behandles som OneCos eiendom. Forpliktelsen til ikke å dele slik informasjon gjelder derfor uten tidsbegrensning også etter ansettelsesforholdets opphør, eller når tjenestetiden som styremedlem er utløpt.

HINDRE OG AVKLAR MULIGE INTERESSEKONFLIKTER

Alle Representanter skal være lojale overfor OneCo ved å unngå enhver interessekonflikt.
Representanter skal ikke søke å oppnå fordeler for seg selv eller andre, som er utilbørlige, eller som kan skade OneCos interesser. Ingen bør ta del i, eller søke å påvirke en avgjørelse, dersom denne kan gi opphav til en faktisk eller antatt interessekonflikt. Særlig oppmerksomhet må gis til situasjoner der den ansatte eller styremedlemmet har en personlig interesse i saken av økonomisk eller annen art, direkte eller gjennom noen nærstående.
Representanter skal ikke akseptere oppdrag utenfor OneCo uten å underrette sin nærmeste overordnede. Oppdrag skal ikke være i strid med OneCos interesser. En grundig vurdering bør gjøres for å unngå aktiviteter som kan oppfattes å fremme interessene til en konkurrent, en leverandør eller andre interessenter på OneCos omkostning. OneCo tillater ikke at representanter markedsfører produkter eller tjenester som er i direkte konkurranse med OneCos forretningsvirksomhet eller interesser. Representanter som blir oppmerksom på en potensiell og uakseptabel interessekonflikt, skal snarest mulig informere sin nærmeste overordnede om dette.

VÆR NØYAKTIG I REGNSKAPSFØRSEL

OneCos regnskaper skal alltid være nøyaktige. OneCos regnskaper er avgjørende for styringen av virksomheten og for evnen til å oppfylle konsernets forpliktelser overfor sine interessenter. OneCos regnskaper skal derfor alltid være fullstendig nøyaktige. Ansatte som tar del i finansielle transaksjoner eller regnskapsførsel, skal påse at alle transaksjoner er fullstendig og nøyaktig dokumentert, og registrert i samsvar med gjeldende rett, god regnskapsskikk og interne krav. Uriktig eller misvisende bokføring er ikke under noen omstendigheter akseptabelt.

UTØV PRINSIPPET OM SUNN KONKURRANSE

Alle representanter skal bidra til sunn konkurranse i samsvar med konkurranselovgivningen. OneCo skal alltid konkurrere i markedet med respekt for, og i samsvar med, gjeldende konkurranse-, antitrust- og markedsføringslovgivning.

BIDRA ALDRI TIL HVITVASKING

Representanter må ikke på noen måte bli innblandet i hvitvasking av penger. Med hvitvasking mener vi ordninger som gjennomføres for at penger som er ervervet ved kriminelle handlinger, skal se ut som de er lovlig tjent. Hvitvasking er forbudt ved lov, og vil ikke bli tolerert av OneCo. Dersom en ansatt blir kjent med aktiviteter som kan tyde på at hvitvasking finner sted, eller har funnet sted i forbindelse med selskapets virksomhet, skal han eller hun snarest mulig rapportere sin bekymring til OneCo. De samme reglene gjelder for aktiviteter som har til hensikt å unngå at ulovlig eller illojal unndragelse av skatt, toll eller andre avgifter ikke oppdages.

SI NEI TIL KJØP AV SEKSUELLE TJENESTER

Representanter skal avstå fra å kjøpe seksuelle tjenester når de representerer OneCo. Kjøp av seksuelle tjenester er forbudt ved lov i noen land. Selv i land uten rettslig forbud, tillater OneCo ikke slike aktiviteter i forbindelse med arbeid eller oppdrag for konsernet. På denne måten bidrar OneCo også til innsatsen for å bekjempe menneskehandel, som representerer brudd på menneskerettighetene.

NARKOTIKA OG ALKOHOL

Representanter skal ikke arbeide i rusmiddelpåvirket tilstand. Bruk av narkotika er forbudt ved lov i de fleste land. OneCo aksepterer ikke bruk av narkotika i forbindelse med arbeid. Dette gjelder også ved arbeidsoppdrag og forretningsreiser for OneCo. Alkohol kan imidlertid serveres i forbindelse med representasjon eller bedriftsarrangementer, forutsatt at forbruket er moderat, og forutsatt at det ikke vil bli kombinert med håndtering av maskiner, bilkjøring eller annet arbeid som er uforenlig med inntak av alkohol.

Etterlevelse av regelverk

Hver representant har et personlig ansvar for å etterleve alle de krav som er angitt i OneCos etiske retningslinjer. Representanter skal ikke opptre, eller oppfordre andre til å opptre, i strid med de etiske retningslinjene. Dette kravet gjelder selv om brudd på et prinsipp kan synes å være i OneCos interesse.

Eventuell usikkerhet om hvorvidt en bestemt aktivitet er i samsvar med prinsippene i de etiske retningslinjene, må, så langt det er mulig, diskuteres på forhånd, først og fremst med nærmeste overordnede. OneCo tror det er verdifullt å diskutere hva som er ansvarlig adferd på en forbedringsorientert og uformell måte. Allikevel kan brudd på reglene beskrevet i disse etiske retningslinjene føre til interne disiplinærtiltak, og i alvorlige tilfeller til oppsigelse og eventuelt straffeforfølgning.