Varsle oss

 

Vi tar varsling om ulovlig virksomhet og brudd på OneCo sine etiske retningslinjer på alvor.
Vi oppfordrer deg til å kontakte oss hvis du oppdager slike forhold.

Vi verdsetter menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi skal være en ansvarlig arbeidsgiver og legger vekt på godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Dette gjelder som arbeidsgiver, i våre innkjøp og i samarbeidet med underleverandører, kunder og andre. Som et stort konsern er vi opptatt av å ivareta disse verdiene i vår virksomhet, og våre leverandører er også forpliktet til ansvarlig atferd gjennom vår Avtale om leverandøradferd.

All varsling om ulovlig virksomhet, eller brudd på OneCo sine etiske retningslinjer skal tas alvorlig, og bli forsvarlig undersøkt. Alle henvendelser vil bli nøye undersøkt og behandlet konfidensielt. Varselet går til den øverste ledelse i OneCo.

English version:

We take reports of illegal activities and violations of OneCo's ethical guidelines seriously. We encourage you to contact us if you discover any such incidents.

We value human rights and decent working conditions. As an employer, in our procurement processes, and in our collaboration with subcontractors, clients, and others, we strive to be a responsible employer and emphasize good cooperation with employee representatives and the safety committee. As a large corporation, we are committed to upholding these values in our operations, and our suppliers are also bound by responsible conduct through our Supplier Code of Conduct.

All reports of illegal activities or breaches of OneCo's ethical guidelines will be treated seriously and thoroughly investigated.

Please send your report to varsling@oneco.no.

All inquiries will be carefully examined and treated confidentially. The email will be received by the top management at OneCo.

Wersja polska:

Podejmujemy poważnie wszelkie zgłoszenia dotyczące nielegalnej działalności i naruszeń zasad etycznych OneCo. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w przypadku wykrycia takich przypadków.

Cenimy prawa człowieka oraz godne warunki pracy. Jako pracodawca, w naszych procesach zakupowych oraz w współpracy z podwykonawcami, klientami i innymi stronami, dążymy do bycia odpowiedzialnym pracodawcą i kładziemy nacisk na dobre współdziałanie z przedstawicielami pracowników oraz komitetem ds. bezpieczeństwa. Jako duże przedsiębiorstwo, zobowiązujemy się przestrzegać tych wartości w naszej działalności, a nasi dostawcy również są zobowiązani do odpowiedzialnego postępowania zgodnie z naszym Kodeksem postępowania dla dostawców.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące nielegalnej działalności lub naruszeń zasad etycznych OneCo będą traktowane poważnie i poddane starannemu śledztwu.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres varsling@oneco.no.

Wszystkie zapytania będą dokładnie przeanalizowane i traktowane poufnie. Wiadomość zostanie przekazana najwyższemu kierownictwu OneCo.