Avtalevilkår i forbindelse kjøp av hjemmelader til elbil inkludert montering

Avtale om kjøp og montering av elbillader er inngått mellom Selger og Kjøper i henhold til vilkår beskrevet i denne avtale.

1. Definisjoner

Selger / en betyr OneCo Sør AS, orgnr: 996 324 796, Andøyfaret 15, 4623 KRISTIANSAND S. Tlf: 982 40 800
Kjøper / en betyr forbrukeren som foretar bestillingen av elbilladeren.
Partene er fellesbetegnelse for Selger og Kjøper.
Ordrebekreftelsen er den bekreftelse som sendes Kjøper etter at Kjøper har utført bestillingen.
Installatør / en er OneCo AS, orgnr: 996 324 796, Andøyfaret 15, 4636 Kristiansand. Tlf: 91.00.91.00 eller OneCo sin lokale samarbeidspartner.
Grunnpakken betyr den standard installasjon som er beskrevet i bilag 1 til avtalen.
Tilleggsbestilling / er betyr nødvendige tillegg til Grunnpakken grunnet spesielle lokale forhold.
Avtaleinngåelsen betyr tidspunktet når kjøper har utført bestillingen.

 

2. Bilagsprotokoll

Bilag 1 Beskrivelse av leveransen
Bilag 2 Angrerettskjema

3. Anvendelse

Avtalen gjelder kjøp og montering av hjemmelader for elbil fra Selger. Fysisk montering foretas av Installatøren som underleverandør.

Avtalen regulerer levering av det som i bilag 1 er beskrevet som Grunnpakken og eventuelle Tilleggsbestillinger og tilpasninger. Vilkår og rettigheter i denne avtale utfylles av aktuelle lover særlig Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

 

4. Avtalen.

Kjøper inngår avtalen med Selger ved Avtaleinngåelsen. Det er en forutsetning at Kjøper er forbruker i forbrukerkjøpslovens forstand og over 18 år. I tillegg forutsettes det at Kjøper enten er eller blir strømkunde hos Selger, og at dette kundeforholdet varer i avtalens løpetid. Dersom Kjøper ikke er kunde ved Avtaleinngåelsen kan Selger opprette kundeforholdet.

 

5. Pris og betaling.

Selve Grunnpakken faktureres og betales til Selger i henhold til Selgers faktureringsrutiner. Dette gjelder også alle tilleggsbestillinger.

 

6. Kredittvurdering

Etter Avtaleinngåelsen vil Selger foreta en kredittvurdering av Kjøper. Dersom resultatet av kredittvurderingen ikke er tilfredsstillende kan Selger annullere avtalen.

 

7. Selgerens plikter

Selgeren er ansvarlig for levering av selve Grunnpakken. Eventuelle Tilleggsbestillinger avtalt mellom Kunden og Installatøren er Installatørens ansvar.

Tidspunktet for når Selger skal levere og utføre installasjonen hos kunden fremgår enten av Ordrebekreftelsen eller avtales direkte mellom Kjøper og Installatør.

 

8. Kjøperens plikter

Kjøperen plikter å bistå slik at Installatør og evt. andre som deltar ved leveringen har god tilgang til monteringssted og eiendommens elektriske anlegg. Kjøper plikter videre å fremskaffe den informasjon Selger eller Installatør etterspør både før og under installasjonen.

Dersom Kjøper ikke yter nødvendig medvirkning, herunder gir nødvendig tilgang til eiendommen, slik at levering blir forhindret eller forsinket kan Selger kreve eventuelt tap dekket av Kjøper. Det samme gjelder dersom Kjøper ikke har oppfylt sin informasjonsplikt og dette medfører merarbeid for Selger eller Installatøren.

 

9. Avbestilling og angrerett.

a. Avbestilling
Dersom Kjøper avbestiller bestillingen før avtalt tidspunkt for levering av lader og eventuelle Tilleggsbestillinger kan Selger og Installatør ikke fastholde kjøpet men de kan i stedet kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen samt eventuelle påløpte kostnader både hos Selger og Installatør. I tillegg dekke Installatørens avslutningskostnader med et avtalt avbestillingsgebyr.

b. Angrerett
Kjøper har rett til å gå fra denne avtalen ved å gi melding til Selger før utløpet av angrefristen som følger av Angrerettloven. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Melding kan fremsettes ved bruk av utfylt angreskjema eller ved annen utvetydig erklæring.

For alle arbeider som følge av installasjon av elbilladeren, herunder tilleggsbestillinger er angrefristen 14 dager fra Avtaleinngåelsen. Kjøper kan anmode Selger om å utføre installasjonen før utløpet av angrefristen. Dersom Kjøper likevel benytter angreretten kan Selger belaste Kjøper for påløpte kostnader. Dersom installasjonen er fullført anses angreretten frafalt.

Angrefristen for kjøp av selve elbilladeren med eventuelt tilleggsutstyr til denne utløper 14 dager etter at Kjøper har fått elbilladeren fysisk levert. I denne perioden har Kjøper rett til å gå fra sine forpliktelser selv om montering av elbilladeren er påbegynt. Dersom kjøper gjør angreretten gjeldende må kjøper selv bære kostnadene ved å returnere elbilladeren med eventuelt tilleggsutstyr til Selger. Tilleggsutstyr kan returneres pr post til den adresse Selger oppgir. Selve elbilladeren skal fjernes av Selger. Kjøper kan ikke demontere elbilladeren selv. Kjøper må selv dekke alle kostnader knyttet til demontering og retur av laderen. Selger kan kreve dekket verdireduksjon av laderen som følge av Kjøpers undersøkelse og håndtering av laderen.

Dersom elbilladeren er montert må Kjøper uansett betal for installasjonen selv om angreretten gjøres gjeldende for elbilladeren. Kabler som er trukket frem til laderen regnes som en del av installasjonen og vil ikke bli fjernet selv om angreretten gjøres gjeldende for laderen. Kjøpers kostnader ifm. internettilkobling refunderes ikke.

 

10. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved installasjonen eller selve elbilladeren og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Kjøper må da, innen rimelig tid etter at vedkommende oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gi Selgeren melding om at mangelen vil bli påberopt.

Dersom det foreligger en mangel plikter Selger å avhjelpe mangelen. Dersom det viser seg at det ikke var noen mangel ved installasjonen eller elbilladeren kan Selger kreve betaling for undersøkelsen og eventuelt foretatt reparasjon.

 

11. Taushetsplikt, personopplysninger og kommunikasjon mellom Partene.

Kjøper skal gi Selger informasjon om sin epostadresse og mobiltelefonnummer og aksepterer at Selger kan benytter disse til varsling av kunden i anledning kundeforholdet.

All personinformasjon innhentet i anledning inngåelse av avtalen og kundeforholdet behandlers overensstemmende med OneCo til enhver tid gjeldende personvernerklæring som finnes på oneco.no.

 

BILAG 1: Beskrivelse av leveransen

Grunnpakkens innhold
Easee ladestasjon; Easee Home 1,4-22*kW
Standard installasjon av Easee ladestasjon
Lader
Easee ladestasjon med opptil 22*kW kapasitet
Leveres med Type 2 uttak for ladekabel (ladekabel medfølger ikke)

*22kW betinger at installasjon har ledig kapasitet på 32A 3fas 400V

Installasjon

3.1 Standard installasjon

Elektrikerarbeid til montering av lader, ny kurs og kabelinstallasjon
Inntil 50 km kjøring t/r fra kontoret til Installatør til installasjonssted
Inntil 15 meter kabling fra sikringsskap til ladepunkt
Boring gjennom vegg opp til 20 cm i tykkelse
Montering, testing og klargjøring av laderen
Søknad til lokal netteier for ønsket installasjon
Lovpålagt dokumentasjon på Boligmappa.no

Forutsetninger for standard installasjon:
Fri tilgang i henhold til avtale og rasjonell fremdrift uten hindre**
Kjøper møter til avtalt tid for installasjon**
Arbeid utføres innen ordinær arbeidstid
Kjøper har tilstrekkelig kapasitet i det elektriske anlegget for installasjonen
Kjøper har tilgjengelig plass til ny automat/ evnt overspenningsvern i eksisterende sikringsskap
Forbehold om godkjenning av lokalt nettselskap vedrørende ønsket installasjon (Merk: Enkelte netteiere har begrensning på maksimum installert effekt. Dette kan medføre lavere ladefart enn 32A eller krav til styring av laderen for å unngå skjevbelastning).
Lader monteres på bygningskropp utvendig (veggmontert)
Kjørelengden for Installatøren overstiger ikke avstanden i standard installasjon
Det brukes ikke mer kabel og det skal ikke borres gjennom tykkere vegger enn angitt i standard installasjon
Kabel legges åpenforlagt og inkluderer ikke graving
Det legges opp til 6mm2 kabling, og lader justeres etter tilbakemelding fra lokalt nettselskap (Merk: Dette kan bety at Kjøper må nedjustere lader slik at det ikke er garantert at Kjøper vil kunne få maksimum kapasitet til lader. Det gis ikke avslag i pris ved slike tilfeller)
Kjøper må være eller bli strømkunde hos Selger
App og installasjon av lader på internett gjøres av Kjøper selv og betinger wifi med tilstrekkelig signalstyrke på installasjonsstedet
Dersom installasjonen krever tillegg utover standard installasjon kan det tilkomme et tillegg i prisen, se 3.3.

** Dersom forutsetningen ikke innfris påløper det et gebyr på kr 1000

3.3 Tillegg

Dersom det kreves eller ønskes tillegg til standard installasjon ref 3.1. skal dette avtales direkte mellom Kjøper og Installatør.
Som tillegg (ikke inkludert) kan nevnes; Overspenningsvern, graving, anleggsbidrag vedrørende økt inntak, kjøring utover 50 km t/r, overlengde kabel utover 15m, gjennomboring i vegg over 20 cm.
Forskrifter i NEK 400:2018 krever at tilkoblingspunktet skal være beskyttet av et overspenningsvern i installasjon. Dersom kunde ikke har overspenningsvern, kan det installeres av installatør ihht installatørens prisliste
Tilleggene vil bli fakturert direkte fra Installatør, i henhold til Installatørens prisliste (timer/ materiell/ fastpris)
Eventuelle feil i eksisterende anlegg som avdekkes under installasjonen faktureres Kjøper etter timeforbruk.
Installasjon av jordfeilvern type B er ikke nødvendig da Easee ladeboksen har innebygget DC vern.