OneCo Networks AS standard salgsbetingelser - Næring

Standard salgsbetingelser for næringsvirksomheter.

1. GENERELT

1.1. Salgsbetingelsene gjelder for den Leveranse som er beskrevet i ordrebekreftelse, kontrakt, tilbud eller regningsunderlag.

2. DEFINISJONER

2.1. Kunde: Den bedrift som bestiller varer og eller tjenester fra OneCo Networks.
2.2. Leveranse: Varer og/eller tjenester som leveres fra OneCo Networks til Kunde
2.3. Levering: Det tidspunkt Kunde mottar leveransen på avtalt sted.
2.4. Standard kredittid: 14 dager

3. BETALINGSBETINGELSER

3.1. Kontraktssummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i henhold til Standard kredittid hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig.

3.2. Avtalte delleveranser faktureres ved hver enkelt dellevering.

3.3. Ved for sen betaling har OneCo Networks krav på forsinkelsesrenter i medhold av lov om rente ved forsinket betaling.

3.4. Dersom det ikke er avtalt pris for installasjon betales dette etter medgått tid og materiell.

3.5. OneCo Networks har salgspant i det leverte utstyr inntil full betaling har skjedd, jfr. pantelovens
§§ 3-14 flg. OneCo Networks har rett til å kreve summarisk utlevering i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 9, hvis korrekt oppgjør ikke har funnet sted.

4. KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED

4.1. Kunden skal for egen regning klargjøre installasjonssted slik at det gir nødvendig tilgang for montasjepersonell inkl. tilgjengelighet for maskiner, lifter, stilasjer og lignende som kreves for å få arbeidet utført på en sikker og effektiv måte.

4.2. Hvis Kunde er usikker på omfang av klargjøring skal Kunde kontakte OneCo Networks i forkant av avtalt installasjonstidspunkt for å avklare dette.

5. GARANTIBETINGELSER

5.1. Generelt
Med mindre annet er avtalt garanterer OneCo Networks at leveransen er fri for feil og mangler i en periode på inntil 12 måneder. Garantiperioden starter ved levering.

5.2. Begrensninger i garantien.
OneCo Networks sitt garantiansvar omfatter ikke forhold som Kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider.
OneCo Networks er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer. OneCo Networks er heller ikke ansvarlig dersom kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av OneCo Networks.
Garantien omfatter ikke mangler som oppstår som en følge av normal slitasje.

5.3. Hvordan utbedring skal skje.
Kunden skal etter avtale levere utstyret for utbedring til OneCo Networks, eller til serviceverksted OneCo Networks har anvist. Hvis Kunden sender utstyret, skjer transporten for Kundens regning og risiko.
Når feilen er avhjulpet, hentes utstyret av kunden eller den han bemyndiger. På anmodning fra Kunden kan OneCo Networks sende utstyret i retur til avtalt sted for kundens regning. Avhjelp under denne garanti vil bli foretatt mandag - fredag (virkedager) innenfor normal arbeidstid (0800-1600).
Hvis Kunden krever det, kan avhjelp også skje utenfor dette tidsrom, eller avhjelp kan skje hos Kunden, men da i begge tilfeller etter OneCo Networks sine ordinære betingelser (timesatser, reisetid osv.) for den type arbeid.

6. REKLAMASJON

6.1. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom vedkommende ikke gir OneCo Networks melding om mangelen innen rimelig tid etter at denne ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget.

7. ERSTATNING

7.1. Direkte tap
OneCo Networks dekker direkte tap som skyldes uaktsomhet fra OneCo Networks sin side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som følge av mangelen.

7.2. Indirekte tap
OneCo Networks kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap som følge av feil og mangler, medmindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra OneCo Networks sin side.

7.3. OneCo Networks sitt samlede ansvar
OneCo Networks sitt samlede erstatningsansvar er begrenset opp til kontraktssum, men ikke høyere enn kr. 25.000,-.

Versjon 1.4 - 23.11.2020